Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop en levering van Semaphore Signs B.V.

Statutair gevestigd aan de Bakkershaven 13 te Schiedam

 

 1. Algemeen

1.1

Onder ”Verkoper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Semaphore Signs B.V., gevestigd te Schiedam,.
Onder ”Koper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van Verkoper.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verkoper met haar Koper te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, met uitsluiting van andere voorwaarden welke door Koper van toepassing mochten worden verklaard.

1.3

Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door Verkoper.

 1. Offertes

2.1

Alle offertes van Verkoper zijn vrijblijvend.

2.2

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3

In verband met het druk- of print procedé gelden ten aan aanzien van alle aangeboden goederen, naast hetgeen daaromtrent in de documentatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleur, gewicht en formaat van goederen. Geringe afwijkingen van de in de documentatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Koper nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.4

Wijzigingen in kostprijzen van materialen en/of grondstoffen, lonen, wisselkoersen of andere wijzigingen welke kostenverhogend zijn voor Verkoper en welke betrekking hebben op de overeenkomst geven Verkoper het recht deze door te berekenen. In het geval dat dit binnen  2 maanden na het sluiten van de overeenkomst gebeurt heeft de Koper het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst te voldoen.

2.5

Tenzij uitdrukkelijk door Verkoper bevestigd, zijn geoffreerde prijzen altijd exclusief vrachtkosten, invoerrechten en accijnzen, douaneformaliteiten en overige bijkomende kosten.

 1. Opdrachten

3.1

Een bestelling bindt de Koper. Verkoper is eerst gebonden door verzending van een orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen 3 dagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2

De door Koper na het verstrekken van de opdracht alsnog gewenste wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Koper tijdig en schriftelijk aan Verkoper kenbaar worden gemaakt. Verkoper zal wijzigingen, mits uitvoerbaar, schriftelijk bevestigen en uitvoeren met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

3.3

Indien de Koper de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Koper alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

 1. Levering

4.1

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie. In een dergelijk geval moet de betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Verkoper, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3

De door Verkoper te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de Koper.

4.4

De Koper dient bij ontvangst van goederen deze in het bijzijn van de vervoerder te checken.

Bij ontbreken van een ontvangstbewijs met daarop bemerkingen, erkent de Koper impliciet dat de verpakking in goede staat verkeerde.

4.5

Alle levertijden worden door Verkoper steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verstuurd en bovendien alle naar het oordeel van Verkoper eventueel benodigde gegevens door haar zijn ontvangen. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd ontslaat de Koper nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de Koper evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.6

Ten onrechte aan Verkoper geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van Koper; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.7

Verkoper is gerechtigd zonder bericht of overleg met Koper de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden.

4.8

Indien Verkoper goederen van de Koper onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Verkoper heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Koper, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de Koper, geheel door Koper zijn voldaan, tenzij de Koper voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Verkoper ook in geval de Koper in staat van faillissement komt te verkeren.

 1. Overschrijding leveringstermijn

5.1

De met Verkoper overeengekomen termijnen zijn door Koper steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

5.2

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stakingen, maatregelen van overheidswege, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen, welke de normale bedrijfsgang storen en uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Verkoper van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.3

Ingeval van overmacht zal Verkoper daarvan onverwijld mededeling doen aan Koper. Koper heeft na ontvangst van de mededeling acht dagen het recht de opdracht te annuleren, echter met de verplichting Verkoper het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

5.4

Alle extra kosten gemoeid met de opdracht, veroorzaakt door de overmacht komen ten laste van de Koper.

 1. Garanties en klachten

6.1

Verkoper verleent geen garantie op door haar geleverde producten, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd. Deze garantie vervalt indien door Koper zelf wijzigingen verricht of laat verrichten aan de geleverde producten of oneigenlijk zijn gebruikt, of als naar oordeel van Verkoper de producten onoordeelkundig zijn behandeld.

6.2

Garantie vervalt eveneens indien een gebrek is ontstaan aan geleverde producten door omstandigheden buiten de invloedsfeer van Verkoper, zoals extreme wind, neerslag en temperatuur.

6.3

Verkoper is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil in uitleg van offertes of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van Verkoper als bindend.

6.4

Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.5

Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk gemeld worden aan Verkoper.

6.6

Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen, aan Verkoper worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de goederen onverwijld dient te worden gestaakt.

6.7

Koper zal alle door Verkoper voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen.

6.8

Indien Verkoper een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal hij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de Koper alsnog in onderling overleg vast te stellen korting op de verkoopprijs te verlenen. In eerstgenoemde geval zal de Koper op verzoek van Verkoper de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren

6.9

Verkoper aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Koper of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.10

Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Verkoper niet; met name zal Verkoper in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet-levering, te late levering, verkeerde levering of door een gebrek aan het geleverde.

 1. Aansprakelijkheid

7.1

Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door Koper te bewijzen, draagt Verkoper generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Verkoper te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.

7.2

Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.3

Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart Koper, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Verkoper in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

7.4

Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk.

7.5

Evenmin is Verkoper aansprakelijk indien onjuiste vrachten, kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.6

Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door Koper aanvaardt Verkoper geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor Koper.

7.7

Evenmin aanvaardt Verkoper enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Koper van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Verkoper zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1

Het eigendom van de te leveren goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Verkoper schuldig is, aan Verkoper heeft voldaan.

8.2

Verkoper is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij Koper of diens houders weg te halen, indien Koper zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,- voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

 1. Betaling

9.1

Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar mening van Verkoper daarvoor in aanmerking komt, kan hij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Verkoper is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2

Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.

9.3

Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is de Koper rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

9.4

Alle kosten die Verkoper moet maken ter effectuering van zijn rechten, zijn voor rekening van Koper. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,-

 1. Geschillen

10.1

Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2

Op alle overeenkomsten en transacties van Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

10.3

Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 1. Nederlandse tekst

11.1

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 1. Vindplaats

12.1

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Koper.

 1. Slotbepalingen

13.1

In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Verkoper.

×